Program Komputer dla Homera.

2010

Komputer dla Homera to program który powstał w celu pomocy przy zakupie oprogramowania oraz  sprzętu elektronicznego umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

Na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku w ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup m.in. komputera dla niewidomych oraz specjalistycznych programów dla niewidomych.

Adresatami programu są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału IV ust. 6, dzieci i młodzież w wieku do lat 18 niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Udzielone wsparcie ma umożliwić::

– podjęcie lub kontynuowanie nauki oraz pogłębianie wiedzy,

– zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach lub kontynuowanie dotychczasowej pracy zawodowej,
– zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się

Szczegółowe informacje oraz pełne wsparcie w zakresie zakupu komputera, oprogramowania dla niewidomych oraz innych urządzeń dla osób niewidomych i niedowidzących można uzyskać  na stronie www.skynet.pl.Komentarze są niedostępne.