Związek Pocztowy do Ministra Finansów: dlaczego podatnicy płacą aż 5,20 zł + 1% za zwrot podatku?

2013

płacą aż 5,20 zł + 1% za zwrot podatku?

Zgorzelski Rafał Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych dr Rafał Zgorzelski skierował do Wicepremiera i Ministra Finansów Jacka Rostowskiego postulat, w którym wskazał, iż podatnicy mogą ponosić znacznie niższe koszty zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie kwota 5,20 zł oraz dodatkowej prowizji w wysokości 1% pobieranej od kwoty przekazu jest potrącana z należności podatnika. Jednak urzędy skarbowe nie muszą korzystać z drogiej oferty Poczty Polskiej w tym zakresie. Najwyższy czas, by państwo gospodarnie zarządzało pieniędzmi każdego obywatela, zamiast finansować nimi podmioty publiczne. Już teraz należy rozpocząć procedury wyłonienia najkorzystniejszej oferty przekazu ze zwrotem podatku – aby podatnicy rozliczający się za 2013 rok mogli zaoszczędzić swoje pieniądze.

 

 

 

Ordynacja podatkowa[1] przewiduje zwrot nadpłaty podatku przez urzędy skarbowe w jednej z dwóch form:

  • na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego
  • w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego. Zwrot nadpłaty w gotówce urząd skarbowy może realizować zarówno w formie przekazu pocztowego, jak również wypłaty w kasie banku, z którym dany urząd zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej.

Podatnik, który nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego, ma prawo dokonać wyboru zwrotu nadpłaconego podatku między formą bezgotówkową a gotówkową. W przypadku zwrotu dokonanego za pośrednictwem operatora pocztowego – za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień nadania przekazu pocztowego, zaś kosztami tej operacji obciążany jest podatnik, o które pomniejszana jest wartość nadpłaty. W praktyce urzędy skarbowe korzystają z usług jednego operatora pocztowego, tj. Poczty Polskiej S.A., która inkasuje od nich – z pieniędzy danego podatnika – kwotę 5,20 zł + 1% wartości przekazu od kwoty nadpłaty. W sytuacji, gdy podatnik nie wskaże wybranej formy zwrotu nadpłaconego podatku, urząd skarbowy nadpłatę przekazuje za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie przekazu pocztowego na koszt podatnika. Podatnik, któremu przysługuje zwrot nadpłaconego podatku w wysokości np. 500 zł poniesie koszty jego zwrotu przekazem pocztowym w wysokości 10,20 zł (5,20% + 1%), a więc w rzeczywistości otrzyma tylko 489,80 zł. Zgorzelski zachęca Ministra Finansów do wypracowania zmian w tym procesie.

– Aktualnie osoby fizyczne mające prawo do zwrotu nadpłaconego podatku mogą wybrać jako formę zwrotu przekaz pocztowy. Praktyką urzędów skarbowych jest w takim przypadku zwrot podatku z potrąceniem kwoty prowizji za doręczanie przekazu pocztowego wg stawek Poczty Polskiej S.A. Podatnikowi wysyłany jest przekaz pocztowy za pośrednictwem Poczty Polskiej i potrącana jest kwota za doręczanie przekazu wg cennika Poczty Polskiej bez żadnych zniżek pomimo, że operator ten świadczy usługę w masowej skali mówi Rafał Zgorzelski. Szef Związku Pocztowego zwraca uwagę na to, że Poczta Polska nie jest jedynym operatorem pocztowym, ani jedynym podmiotem mogącym skutecznie doręczać zwrot podatku pod adres podatnika.

– Praktyka zamawiania usług doręczeń kwot przekazów na zasadach przetargu publicznego prowadzi do stanu, w którym ceny takich usług zamawianych np. przez KRUS-y oraz MOPS-y są zdecydowanie niższe niż ceny publikowane w cenniku detalicznym Poczty Polskiej – zauważa Zgorzelski. Zwraca też uwagę na to, że kosztami doręczania zwrotu podatku obciążany jest podatnik. I dlatego proponuje dwa rozwiązania.

– Wybór operatora pocztowego w postępowaniu przetargowym na wykonywanie usługi doręczenia zwrotu kwot nadpłaty w formie gotówkowej na podstawie ustawy Prawo pocztowe (przekaz pocztowy)[2] oraz ustawy o Usługach płatniczych (przekaz pieniężny)[3], bądź możliwość wyboru operatora pocztowego przez beneficjenta przekazu, który ponosi koszt usługi. Na rozwiązaniach tych skorzystają podatnicy, których dobro winno stanowić w tej sytuacji cel nadrzędny – twierdzi Zgorzelski. Stąd propozycja wprowadzenia korzyści dla obywateli zgodnie z zasadami wolnego rynku oraz wypracowania rozwiązań służących podatnikom.

****************************************************

Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych powstał w dniu 15 czerwca 2010 roku. Związek jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Konfederacji Lewiatan.

 

Związek skupia największych na rynku niezależnych operatorów pocztowych takich jak InPost Sp. z o.o., Polska Grupa Pocztową S.A., Integer.pl S.A., Speedmail.pl Sp. z o.o, InPost Finanse Sp. z o.o., Polskie Centrum Doręczeniowe „Petrox” czy PS-T Avistrans.

Do podstawowych zadań Związku należy:

  • wspieranie inicjatyw o charakterze prawnym i koncepcyjnym, zmierzających do budowy zrównoważonego, konkurencyjnego i silnego rynku pocztowego
  • współdziałanie z regulatorami rynku i decydentami w zakresie tworzenia rozwiązań prawnych służących rozwojowi sektora pocztowego
  • przygotowywanie i zlecanie badań, raportów i analiz rynkowych
  • tworzenie i nadzorowanie wysokich standardów jakości usług oferowanych przez niezależnych operatorów pocztowych zrzeszonych w Związku
  • ochrona praw niezależnych operatorów pocztowych
  • rola informacyjno-doradcza dla podmiotów zrzeszonych w Związku oraz działalność edukacyjno-informacyjna społeczeństwa we współpracy z mediami

 

Kontakt

E-mail: zarzad@zwiazekpocztowy.pl

Telefon: + 48 795 128 302

http://www.ozpnop.pl, http://www.zwiazekpocztowy.pl[1] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku  Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 749 ze zm.).

 

[2] Ustawa Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz.U. 2012, poz. 1529)

[3] Ustawa o Usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz.U. 2011, Nr 199, poz. 1175 ze zm.)

Komentarze są niedostępne.